Stripe Test

[wp_stripe_checkout_v3 price="price_1IrJHVFSLGVFC2j889I2ocCd" shipping_rates="required" shipping_address="shr_1IrMyEFSLGVFC2j8BpKK9yHI"]